המלצות לפיתוח יערות מאכל. היחידה האזורית לאיכות הסביבה שרון

חורש מאכל שרוני, 

המלצות לפיתוח יערות מאכל בשרון. היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

■ שימוש במיני צומח מקומי - נספח א'.

■ מגוון המוביל ליציבות - ככל שמגוון הצומח גדול יותר כך המערכת האקולוגית שתיווצר תהיה עמידה יותר.

■ תמיכה במגוון הביולוגי - שילוב מיני צומח מספקים מזון למגוון בעלי החיים )לא רק לשימוש האדם(.

■ העשרת הנישות האקולוגיות - יצירת בתי הגידול בשטח בכדי למשוך מיני בעלי חיים מקומיים.

■ סגירת מעגלים - הזנת מרכיב מסוים במערכת בתוצר הלוואי של מרכיב אחר )פסולת כמשאב(.

■ הימנעות מגינון בצמחים פולשים - מינים העלולים לפגוע ולדחוק את החי והצומח המקומי פירוט בהמשך.

■ שימוש בחומרים מקומיים - צמצום הוצאת אנרגיה (שינוע, רכישה) על ידי בחירת חומרי גלם זמינים ונגישים.

■ הימנעות מ- "מלכודות אקולוגית" - פירוט בהמשך.

■ הימנעות מהתערבות במערכות טבעיות מתפקדות - אין להקים את היער בשטחים טבעיים בהם מערכת טבעיתחוברת חורש מאכל- היח לאיכות הסביבה בשרון.pdf.pdf