שטחים ציבוריים פתוחים בערים -  מדריך לתכנון איריס האן ועמית שפירא

מסמך מקיף מאוד שניכתב על ידי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים. 

כתבו:  עמית שפירא ואיריס האן


ח לק א' השטחים הציבוריים הפתוחים בערים 

תיפקודים, תועלות ועקרונות תכנון 

תיפקודים ותועלות של שטחים ציבוריים פתוחים בערים 

עקרונות כלליים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים בערים 

חלק ב ' הנחיות תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור 

חלק ג' קווים מנחים לחישוב נורמת ההקצאה לגנים ופארקים 

ח לק ד' קווים מנחים לתכנון השטחים הציבוריים הפתוחים בערים 

המלצות לתכנון גנים ופארקים 

שטחי טבע, נוף ומורשת לשימור - טבע עירונ י 

המלצות לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים תפקודיים 

ח לק ה' הליך תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים בתכניות 

תכניות אב ומתאר מקומיות ליישוב עירוני

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות לבינוי אזורים עירוניים חדשים 

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בשטחים עירוניים בנויים 

תכניות בינוי ופיתוח 

נספחים

הנחיות לתכנון שטחים פתוחים בערים.pdf